Privacy Statement

Soccer Academy Eindhoven vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met de Privacy Policy informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Soccer Academy Eindhoven (gevestigd aan de Evreuxlaan 91 te Eindhoven) aan gebruiker, spelers evenals op alle informatie, stappenplannen, documenten en diensten die je op de website https://saeindhoven.com, social media verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen informatie). Heb je vragen over deze voorwaarden of diensten van Soccer Academy Eindhoven, neem dan contact met ons op via avg@saeindhoven.nl.

1. Wie zijn wij en wie ben jij

Wij zijn Soccer Academy Eindhoven opgericht in 20XX en als Soccer Academy B.V. ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 63433206 met als vestigingsadres: Evreuxlaan 91 (5627 PT) Eindhoven. Wij zijn te bereiken via het emailadres info@saeindhoven.nl. Via onze website https://saeindhoven.com zijn meer contactgegevens te vinden. Jij bent speler, medewerker, vrijwilliger, sponsor of toeleverancier van Soccer Academy Eindhoven. Daar waar wij jou als speler aanspreken bedoelen we bij minderjarigheid ook je ouders, voogd of verzorger mee.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.
Aan ons verstrekte gegevens:

Als je met Soccer Academy Eindhoven een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig:

 • Naam en adres;
 • Contactgegevens (Telefoonnummer(s), E-mailadres(sen);
 • Geboortedatum;
 • Gegevens over jou gebruik van onze diensten en/of producten;

Als je gebruik maakt van diensten van Soccer Academy Eindhoven of anderzins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • Gegevens van jouw bankverbinding die je gebruikt hebt om de betaling voor onze producten of de diensten te doen;
 • Bij welke voetbalvereniging jij lid bent.

3. Verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij verwerken de gegevens van deelnemers aan onze activiteiten die jonger dan 16 jaar zijn, waarbij wij ervan uitgaan dat de verantwoordelijke ouder/verzorger deze gegevens bewust met ons deelt om de persoon jonger dan 16 jaar deel te laten nemen aan activiteiten in het kader van onze dienstverlening. Indien wij in twijfel trekken of een aanmelding daadwerkelijk door een ouder/verzorger gedaan is, zullen wij de gegevens niet verwerken voordat wij hier een bevestiging van hebben.

4. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardide belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met jou
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang van Soccer Academy Eindhoven of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

5. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Soccer Academy Eindhoven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 4 van dit privacy statement.

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief, maar niet per definitie facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5].
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van wijzigingen of annuleringen in de door jou afgenomen dienstverlening. [grondslag: 2 of 5].
 • Jou benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kan doen [grondslag: 1 of 5].
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 5].
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5].
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].

7. Delen met derden

Soccer Academy Eindhoven deelt jouw persoonsgegevens niet.

8. Binnen de EU

Wij verwerken, bewaren en verstrekken geen persoonsgegevens bij of aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

9. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor expliciet toestemming is gegeven door de ouder, voogd, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

10. Jouw rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via avg@saeindhoven.nl, Soccer Academy Eindhoven zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens
 • het recht op beperking van de jou betreffende verwerking;
 • het recht op dataportabiliteit;
 • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Soccer Academy Eindhoven of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden).

Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij om een afgeschermde kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

11. Juistheid gegevens

Jijzelf blijft als speler of relatie van Soccer Academy Eindhoven verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Indien gegevens wijzigen, dan geef je deze wijzigingen aan ons door zodra deze bij jou bekend zijn. Indien wij over onjuiste gegevens beschikken doordat deze onjuist aan ons verstrekt zijn kunnen wij daar nooit verantwoordelijk voor gehouden worden. De plicht voor de aanlevering van de juiste gegevens licht geheel bij het lid of de ouders, verzorger of voogd.

12. Beveiligen van de gegevens

Soccer Academy Eindhoven zal zich inspannen om uiterst zorgvuldig met de verstrekte gegevens om te gaan. De gegevens worden elektronisch bewaard met gebruik van daarvoor gangbare programmatuur en opslagmedia. Wij zullen ons inspannen om voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de computerapparatuur en de daarop opgeslagen persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens. Bij een geconstateerd datalek doen wij altijd aangifte bij de autoriteit persoonsgegevens.

13. Functionaris gegevensbescherming

Soccer Academy Eindhoven is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Deze functie wordt vervult vanuit de administratie aangezien daar de verwerking van de gegevens plaatsvind.

Vragen over de gegevensbescherming kun je per e-mail indienen via avg@saeindhoven.nl

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen.
Dit statement is voor het laatst herzien op 26 mei 2022

Foto Protocol

Protocol gebruik beeldmateriaal

Soccer Academy Eindhoven hanteert een protocol voor het plaatsen van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s op de website van Soccer Academy Eindhoven en op social media zoals bijvoorbeeld facebook, twitter, instagram en groeps-Whatsapp van de vereniging. In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan Soccer Academy Eindhoven zich houdt als het gaat om beeldmateriaal van onze spelers, begeleiders en andere betrokkenen.

Gebruik website / social media

Soccer Academy Eindhoven beheert de website http://saeindhoven.com (.nl)

 • Deze website heeft tot doel informatie te verstrekken over SAE, de trainingen en de evenementen die SAE organiseert. Deze informatie is bestemd voor spelers, ouders/verzorgers van jeugdspelers, externe contacten en belangstellenden.
 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij SAE. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van SAE
 • Tijdens alle activiteiten die door SAE georganiseerd worden op onze training accommodaties mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door spelers en/of verzorgers van spelers.
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht
 • Als ouder/verzorger problemen heeft met het gebruik van beeldmateriaal, dan zal in overleg met deze persoon besloten worden dit beeldmateriaal te verwijderen

Maken van foto en video opnames

 • Tijdens alle activiteiten door SAE georganiseerd worden binnen de eigen trainingsaccommodatie kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door spelers en/of verzorgers van spelers of uitgenodigde pers.
 • Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:
  • Trainingen;
  • Door SAE georganiseerde evenementen;
  • Door derden georganiseerde evenmenten waar een groep spelers deelneemt;
  • Wedstrijden en toernooien;
  • en overige activiteiten van SAE
  • Het is niet toegestaan fot’s en of video opnames te maken in kleedruimten.

Bewaking privacy gebruik van opnamen

 • Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld en het een persoon uit het eigen gezin betreft, gelden geen nadere bepalingen. Soccer Academy Eindhoven aanvaard geen enkele aansprakelijkheid hiervoor;
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
 • Door een trainer kan gevraagd worden filmopnames en foto’s te maken van zijn/haar groep omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website;
 • In alle andere gevallen van foto- en video-opnames dient goedkeuring te worden verkregen van Soccer Academy Eindhoven.

Tot slot

In gevallen waarin dit regelment niet voorziet alsmede in twijfelgevallen beslist Soccer Academy Eindhoven.